Yilun Zhai image, Supervisor: Dr. Chengzhong Pu
Supervisor: Prof. Klaus-Dieter Mathes

Yilun Zhai

Supervisor: Prof. Klaus-Dieter Mathes

Research Field:

Buddhist Ethics in Chan Buddhism